Starostwo Powiatowe

Formularz A
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1 Numer wpisu A2
2 Zakres przedmiotowy wniosku Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z dz. nr 303 i 338 obrębu Lewin Brzeski w związku z realizajcą inwestycji pt "Poprawa stanu ochrony przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego na rzece Nysa Kłodzka".
3 Znak sprawy OŚ.6114/127/10
4 Data złożenia 2010-10-06
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
ul. C.K. Norwida 34
50-950 Wrocław 68
Barbara Mońka
6 Wyszczególnienie załacznikow do wniosku
7 Nazwa organu - adresata wniosku Starostwo Powiatowe w Brzegu
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Starostwo Powiatowe w Brzegu ul. Robotnicza 12, pokój nr 303 tel. 077 444 79 77
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Wniosek uwzględniony,
decyzje:
10 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy A1, B1, B2
12 Uwagi
Opublikowane przez: Malgorzata Bielecka 2017-08-25